Ewa Jusis

Ewa Jusis

Absolwentka psychologii na uniwersytecie szczecińskim, specjalność kliniczna

Ewa Jusis

Absolwentka psychologii na uniwersytecie szczecińskim, specjalność kliniczna

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Szczeciński, specjalność kliniczna. Obecnie studentka Seksuologii Klinicznej – Opiniowanie, Edukacja, Terapia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą oraz udziela wsparcia i psychoedukacji rodzicom, przeprowadza diagnozę psychologiczną.
Swoje doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolach specjalistycznych, terapeutycznych i integracyjnych. W trakcie pracy zawodowej zdobywała wiedzę w zakresie m. in., diagnozowania i wydawania opinii psychologicznych niezbędnych w dalszych etapach diagnostycznych w poradniach i centrach psychologiczno pedagogicznych. Cennym doświadczeniem było dla niej wspieranie rodziców w trakcie całościowego procesu diagnozy związanego z wszelką dokumentacją i omówieniem zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach specjalistycznych .
Obecnie pracuje z dziećmi i młodzieżą w szkole integracyjnej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi- takimi jak: Autyzmem w tym z zespołem Aspergera, zaburzeniami neurologicznymi – Afazja, zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnościami intelektualnymi, niepełnosprawnościami ruchowymi oraz zagrożeniem niedostosowania społecznego. Wspiera także dzieci i młodzież neurotypową, szczególnie w przypadkach zachowań ryzykownych, lękowych, trudnościach adaptacyjnych, emocjonalnych i relacyjnych oraz o niskiej samoocenie.
Posiada szkolenie Trenera Umiejętności Społecznych i aktywnie pracuje z grupami dzieci rozwijając ich kompetencje emocjonalno- społeczne. Szczególnym obszarem zainteresowań jest obserwacja, diagnoza i opiniowanie. W dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności na szkoleniach specjalistycznych. Obecnie studia z zakresu seksuologii pomagają jej zrozumieć rozwój człowieka oraz rozwinąć umiejętności opiniowania i diagnozy, edukacji i wsparcia. Odbyła kursy: , Terapia dialektyczno – behawioralna dla nastolatków, Terapia Schematów, Praca z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem terapii schematów, Psychoterapia poznawczo – behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą, mindfulness dla dzieci.

W trakcie pracy koncentruje się na zbudowaniu relacji indywidualnej opartej na zaufaniu i empatii oraz w przypadku wsparcia rozwoju i procesie diagnostycznym dzieci i adolescentów również na odpowiedzialnej i rzetelnej współpracy z rodzicami.